Annonse

Eiendomsskatt på næringseiendom:

I statsbudsjettet for 2011 har regjeringen foreslått at kommunene skal kunne legge eiendomsskatt på næringseiendom generelt, uten samtidig å legge eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom. Det åpner for å utvide eiendomsskatten til også å omfatte hoteller, reiselivsbedrifter, butikker, kontorbygg og annen servicevirksomhet, skriver signaturen Sfinxen i HRR nr.7.

 Etter gjeldende regler kan kommunene bare velge å legge eiendomsskatt på industrianlegg og produksjonsvirksomhet, såkalte verk og bruk. Alternativet er å legge eiendomsskatt på all eiendom i kommunen, også boliger og hytter.

 Selv om hotell- og reiselivsnæringen er en viktig næring for Norge, har en inntrykk av at næringen blir stemoderlig behandlet av de sentrale myndigheter. Næringen er arbeidsintensiv og krever for en stor del faste bygg og installasjoner, ofte i områder hvor alternativ bruk av byggene er uaktuell.

 Hvis det først blir tillatt å legge eiendomsskatt generelt på næringseiendom, uten samtidig å beskatte boliger og hytteeiendommer, vil det ytterligere kunne øke byrdene for hotell- og reiselivsnæringen. Eiendomsskatten beregnes av en takstverdi, det spørres ikke etter belåningsgrad og nettoverdier. Hotellbransjen vil være spesielt utsatt, siden mange av virksomhetene ligger i kommuner som har få andre næringseiendommer som kan beskattes. Ettersom eiendomsskatten vedtas av kommunene, kan dette føre til ulike rammebetingelser for virksomheter i ulike kommuner, avhengig av politisk flertall, betydningen næringen har for kommunen eller rett og slett om næringen er vel ansett i kommunen.

 Les hele artikkelen i HRR nr.7.

Annonse
Annonse
Annonse