Annonse
Foto: Wikipedia

Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel vant tips-rettssak

Oslo tingrett har lagt til grunn at arbeidsgiver har anledning til å foreta slikt trekk med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett.

Ni medlemmer i Fellesforbundet ved Hotel Bristol og 14 Parat-medlemmer fra Oslo Plaza Hotel, gikk sammen med fagforbundene sine til sak med krav om at hotellene skulle slutte å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen.

Bakgrunnen for tvisten er en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2019, og som endret arbeidsgivers plikter knyttet til håndtering av tips de ansatte mottar under utøvelsen av sitt arbeid. Før lovendringen hadde ikke arbeidsgiver formelle plikter knyttet til tips mottatt av de ansatte. Tips var skattepliktig, men det var de ansattes eget ansvar å innberette mottatt tips til skattemyndighetene, og tipsen inngikk ikke i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift.

Fra 1. januar 2019 ble bokføringspliktige virksomheter pålagt til å holde oversikt over all tips som mottas, både elektronisk og i kontanter. Videre ble virksomhetene pålagt å innberette og foreta forskuddstrekk, samt betale arbeidsgiveravgift av tips som tilfaller de ansatte. Partene er enige om at disse endringene innebar nye plikter både av praktisk og økonomisk art for arbeidsgiverne, men er uenige om hvem som skal bære kostnadene knyttet til de nye reglene.

– Helt siden arbeidsgivere ble pålagt å innrapportere tips har NHO Reiseliv stått fast ved at arbeidsgiver har rett til å trekke i innkommet tips, for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift, administrasjon av tipsutbetaling, feriepenger og pensjon. Nå er denne problemstillingen prøvd for retten, og Oslo tingrett har gitt oss medhold i saken. NHO Reiseliv prosederte saken med våre egne advokater, og jeg vil gi ros til mine dyktige kolleger Kjell Ola Berg og Helen Remman, som har vunnet saken på vegne av våre medlemmer, sier Magne Kristensen, direktør arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Les hele dommen fra Oslo Tingrett her

Annonse
Annonse
Annonse