Annonse

ønsker mer jakt som opplevelsesprodukt og mer vilt på menyen

Norsk Hjortesenter på Svanøy i Vestland, som driver med oppdrett av hjort og dåhjort, har fått støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt for å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for viltkjøtt. Gourmetkokken Ole Jonny Eikefjord, Kompetansenettverket Vest og Norsk Hjorteavlsforening er med i samarbeidet.
Foto: Norsk Hjortesenter

Det er mer hjort enn noen gang i Norge, og det har aldri vært skutt så mange hjort som nå, likevel importerer vi hjortekjøtt.

Innovasjon Norge har utarbeidet en rapport, som tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt. Det er også utarbeidet en rapport om bruk av viltkjøtt i hotell-, restaurant- og cateringnæringen.

I de to nye rapportene som Innovasjon Norge har utarbeidet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Opinion, ses det nærmere på mulighetene knyttet til viltkjøtt, både når det kommer til høsting og servering.

- Jakt og fiske representerer også en betydelig næringsvirksomhet. Salg av jakt- og fiskerettigheter har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier  sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I sin rapport har NINA sett nærmere på jakt som næringsvei. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, og rapporten tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt.

- Innovasjon Norge vil med denne rapporten vise at det er muligheter i å tilby jakt og jaktopplevelser, og vi vil i tiden som kommer tilby både kurs, seminarer og andre tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Bruk av viltkjøtt i HoReCa kartlagt

Parallelt med dette arbeidet har Opinion, også på oppdrag fra Innovasjon Norge, kartlagt bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa). Formålet har vært å avdekke eventuelle flaskehalser og utfordringer knyttet til videreforedling, leveranse og salg av viltkjøtt. Særlig har det vært sett nærmere på hvordan bruken kan økes, og hvilke aktører som har lyktes, både i produsent- og omsetningsledd.

For at effektive tiltak kan implementeres på best mulig måte, er det viktig med god innsikt fra personer med erfaringer fra bruk av viltkjøtt i sin bedrift. Opinion har i den sammenheng snakket med personer i bransjen som er ansvarlig for avgjørelser knyttet til valg og innkjøp av råvarer til deres bedrift og meny. Videre har også et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt om hva de legger til grunn for valg viltkjøtt.

Enormt potensial i bruk av viltkjøtt

Oppsummert er de største barrierene for å øke tilgangen til viltkjøtt manglende informasjon og kunnskap rundt regelverk, samt bruk og tilrettelegging for økt bruk av viltkjøtt i restaurantene.

- Kunnskap, kapasitet, logistikk og regelverk, hindrer til dels direktekjøp fra lokalprodusenter og jegere, og det blir enklere å benytte seg av grossist. Det viser at vi har en vei å gå med tanke på å få rett informasjon om regelverk ut til HoReCa, i tillegg til at kokker og andre aktører har behov for bistand til nedskjæring og foredling. Får vi til dette er vi på rett vei. Det ligger et enormt potensial i bruk av viltkjøtt på menyen, sier Nadja Hartikkala, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR

Annonse
Annonse
Annonse