Annonse

Skuffende budsjettforslag

Per-Arne Tuftin, adm. dir. i Norsk Reiseliv.

- Det er positivt at reiseliv, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021, er et prioritert satsingsområde og at regjeringen ser de utfordringer vi som næring står overfor. Det er derfor skuffende at ikke dette gjenspeiler seg i budsjettforslaget og ikke minst at regjeringen vil doble momssatsen til 12 prosent og gjeninnføre flypassasjeravgiften allerede fra 1. januar 2021, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

- Regjeringen foreslår 185,3 mill. kroner til Innovasjon Norges ordinære arbeid med å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører i 2021. Dette er 7 mill kroner mer enn endelig budsjett for 2020, dvs kun en marginal justering i forhold til pris- og kostnadsøkningen. Og vi er langt fra samme nivå som i 2019, hvor budsjettet var på 231,5 mill kroner.

For å stimulere til økt verdiskaping i reiselivsnæringen innenfor bærekraftige rammer, fremheves det i budsjettet at Innovasjon Norge skal bidra til å profilere Norge som helårlig reisemål. Det er viktig at Innovasjon Norge er sikret midler til internasjonal markedsføring når det åpnes for internasjonal turisme fra Europa i løpet av 2021. Slik at vi ikke står i samme situasjon som sist sommer, da grensene ble åpnet og Innovasjon Norge ikke hadde midler til internasjonal profilering og salgsutløsende markedsføring av Norge som et attraktivt reisemål, sier Tuftin.

- Trenden for profilering av Norge som reisemål har ifølge regjeringen gått fra at enkeltaktører deltar på felles kampanjer med Innovasjon Norge, til at aktørene i større grad driver egen markedsføring gjennom nye digitale kanaler. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Med den situasjonen reiselivsnæringen nå står i, er det nettopp samfinansierte markedskampanjer som skaper reiselyst. Næringen klarer ikke å være like synlig selv, og i hvert fall ikke nå hvor det ikke finnes penger i reiselivsbedriftene, selv om de er smarte og jobber digitalt. For også digitale markedsaktiviteter koster penger, og i en situasjon hvor alle land i Europa konkurrer om de samme turistene, er dette særs viktig, sier Tuftin.

Regjeringen foreslår å doble reiselivsmomsen til 12 prosent fra 1. januar 2020, samt gjeninnføre flypassasjeravgiften fra samme dato. Dette vil skape store utfordringer for reiselivsbedriftene og flyselskapene og svekke vår konkurransesituasjon i et marked hvor man nå i stor grad konkurrerer i privatmarkedet.

For 2021 foreslås det 680 mill. kroner til ekstraordinære tiltak rettet mot reiselivsnæringen knyttet til covid-19, dette er betydelig mindre enn de 1,5 milliarder kroner som er satt av til reiselivet i kompensasjonsordninger for resten av 2020. Regjeringen arbeider ifølge budsjetteksten med innretning av tiltakene og vil komme tilbake med konkretisering av tiltak og hvem som skal forvalte ordningene.

Reiselivet står overfor betydelige utfordringer også i 2021, utfordringer som vil vare langt inn i 2022 og 2023. Regjeringen må derfor følge opp reiselivet, eventbransjen og våre underleverandører i tiden som kommer, slik at vi ikke får massekonkurser, arbeidsledighet og kompetanseflukt fra bransjen, sier Per-Arne Tuftin.

- Regjeringen sier den vil vurdere behovet for ytterligere bevilgninger og eventuelt komme tilbake til Stortinget, i tråd med signalene som er gitt i Prop. 142 S (2019–2020) ved behov. Det blir helt avgjørende for næringen.

Ellers blir det viktig å følge opp kompensasjonsordningene også for 2021, Reisegarantifondet og utfordringene for de store byene inkl. destinasjonsselskaper, og sikre at ordningene er tilpasset reiselivsnæringens utfordringer og at det bevilges mer midler til omstillingstiltak og internasjonal profilering og markedsføring, dersom det blir nødvendig.  Vi er forøvrig skuffet over at det ikke står noe om videre oppfølging av virkemiddelgjennomgangen og fremtidig organisering av reiselivsnæringen, slik som regjeringen forespeilte tidligere i år, avslutter direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Annonse
Annonse
Annonse