Virke Reiseliv: Det hardner til

Publisert: 27. oktober 2022 kl 10.02
Oppdatert: 28. oktober 2022 kl 12.09

Statsbudsjettet for 2023
Høst er statsbudsjettid. Mye av tiden nå går til oppfølgingen av forslaget til Statsbudsjett for 2023. Det er høringer i komiteene på Stortinget, utvikling av høringsinnspill og oppfølging av partiene som tar mye av tiden nå. Det er godt å se at bransjeorganisasjonene i reiselivsnæringen (NHO Reiseliv, Norsk Reiseliv og Virke) er godt samstemte i tilbakemeldingene på forslaget til Statsbudsjett. Det styrker vår mulighet for å bli hørt og til å få igjennom endringer!

Økt formuesskatt og arbeidsgiveravgift trekker inn kapital fra reiselivsbedriftene som etter to år med pandemi trenger å betale strømregningen, investere i grønn omstilling og ansette flere. Økt formuesskatt rammer mange små og mellomstore reiselivsbedrifter særlig hardt.

Regjeringen innfører forbud mot utbytte for alle som mottar strømstøtte. Dette rammer mange små og mellomstore reiselivsbedrifter, spesielt i distriktene, og betyr at mange eiere er avhengige av å ta ut utbytte for å betale økt formuesskatt. I tillegg er mange hotelleiendommer skattlagt høyt, og mye høyere enn hva som er reell salgspris i markedet.

Det er en marginal økning til i bevilgningen til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål til Innovasjon Norge, som økes til 184 millioner kroner (fra 181.5 millioner kroner). Det er snaut, spesielt i en tid hvor det er behov for økt markedsbearbeiding i nærmarkedene våre, og hvor næringens evne til å gjøre den jobben selv er forverret, på grunn av økte kostnader og et strammere marked.

Noen har sagt "Vi har laget en god strategi - og jeg vet hvor vi har lagt den". Det er gledelig at Regjeringen har funnet den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk», og vil følge den opp. Et viktig innsatsområde er å øke næringens omstillingsevne og sette i gang REIS21, som er et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv. Virke vil minne om at strategien har 24 tiltak og vi håper at Regjeringen snart får gjennomgått og prioritert i henhold til Hurdalsplattformen. Eksempler er fellesgodefinansiering og ny reisegarantiordning som er viktige rammebetingelser for en av de største eksportnæringene i Norge.

Når det gjelder sistnevnte så har Virke sammen med NHO Reiseliv, Norsk Reiseliv og Rederiforbundet etterspurt fortgang i arbeidet med en ny og mer fremtidsrettet reisegarantiordning. Regjeringen venter tydelig på EUs nye pakkereisedirektiv, noe som vår næring ikke har tid eller råd til.

Det største produktutviklingstiltaket i norsk reiseliv, Nasjonale turistveger, videreføres heldigvis i 2023 som planlagt, men det er ikke foreslått midler til videreføring av det nasjonale rekrutteringsprosjektet til mat og måltidsbransjen.

Annonse

Film og reiseliv hører sammen. Hvor mange har ikke ønsket å dra til New Zealand etter å ha sett "Lord of the Rings" eller Preikestolen etter "Mission Impossible"? At sistnevnte var plassert i Karachi er en annen historie. Virke har vært tydelige på at filminsentivordningen bør bli regelstyrt. Det har også kulturministeren vært tydelig på. Ordningen er under utredning, og det var ikke forventet en ny innretning i budsjettproposisjonen, men det er heller ikke sørget for ekstra midler i påvente av endring av justeringen av ordningen. Snarere har ordningen blitt redusert.

Ny distribusjonsmodell for SAS

Virke har sammen med Svenska Resebranschföreningen (SRF) Danmarks Rejsebureau Forening (SRF) hatt et konstruktivt og godt møte med SAS om den nye foreslåtte distribusjonsmodellen for selskapet. Det har kommet mange innspill og spørsmålsstillinger fra reisearrangørene om forslaget. Eksempler på dette er geoblokking, prosedyrer med ADM, kostnader ved merarbeid og praktiske spørsmål rundt funksjonalitet rundt NDC.

«Winter is coming»

I forrige utgave skrev jeg om at "Winter is coming". Den har kommet med styrke, bokstavelig talt. Ifølge en fersk undersøkelse fra Finn Reise sier en av tre nordmenn at den endrede økonomiske situasjonen deres gjør at de vil foreta færre reiser fremover. Forbrukerne og forretningsmarkedet endrer adferden og det merkes godt for reiselivsleverandørene. Flere av flyselskapene kutter i rutetilbudet for kommende vinter og mange reisearrangører melder om endringer med lavere etterspørsel generelt og endringer i form av spørsmål om billigere flybilletter, overnatting mv.

Virkes medlemsundersøkelse er i skrivende stund like rundt hjørnet, men tilbakemeldingen er tydelig på at det er endringer i etterspørsel etter reiser. Det er noe lavere etterspørsel og endringer ved at flere prioriterer å reise, men velger billigere løsninger. En fattig trøst er at Virke reiseliv sine medlemmer ser ut til å være mer positive og klare seg bedre enn snittet av Virkes medlemmer.

Vi kan ettertrykkelig si at vinteren har kommet, men jeg ville minne om hva forretningsmannen og senatoren Barry Goldwater har uttalt: «Økonomer hevder alltid at det verste vil skje. De har spådd åtte av de tre siste nedgangsperiodene». Kombinasjonen endret markedssituasjon og høyere kostnader er dessverre dårlig nytt for mange i næringen.  

Annonse

 

 

Ledige stillinger – reiseliv