Annonse
14 Parat-medlemmer ved Oslo Plaza Hotel og 9 medlemmer i Fellesforbundet ved Hotel Bristol, gikk sammen med fagforbundene sine til sak med krav om at hotellene skulle slutte å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen.

Parat og Fellesforbundet anker «Tips-dommen»

Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel fikk fullt medhold av Oslo tingrett i saken om arbeidsgivers rett til å trekke i innkommet tips, for omkostninger til arbeidsgiveravgift og administrasjon, da dom ble avsagt i juni. Oslo tingrett har lagt til grunn at arbeidsgiver har anledning til å foreta slikt trekk med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett.

Oslo tingrett kom til at de iverksatte trekkene ligger innenfor hva Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel kunne pålegge i kraft av styringsretten, og at de begge de saksøkte skal frifinnes. Likevel anføres det at retten har funnet saken vanskelig og at den reiser prinsipielle spørsmål om rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett.

Ni medlemmer i Fellesforbundet ved Hotel Bristol og 14 Parat-medlemmer ved Oslo Plaza Hotel, gikk sammen med fagforbundene sine til sak med krav om at hotellene skulle slutte å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen.

Bakgrunnen for tvisten er lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019, som endret arbeidsgivers plikter knyttet til håndtering av tips de ansatte mottar under utøvelsen av sitt arbeid. Før lovendringen hadde ikke arbeidsgiver formelle plikter knyttet til tips mottatt av de ansatte. Tips var skattepliktig, men det var de ansattes eget ansvar å innberette mottatt tips til skattemyndighetene, og tipsen inngikk ikke i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift.

Annonse
Annonse
Annonse