Annonse
Foto: guvendemir / iStock
Ny rapport

Norge kan ta ledende rolle i videre utvikling av bærekraftig flydrivstoff

Økt produksjon og innfasing av bærekraftig flydrivstoff vil være avgjørende for å nå målet om at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050.

Den nye rapporten er derfor godt nytt, men viser også at det er behov for tett samarbeid mellom myndighetene og bransjen for å få det til. Det skriver Avinor i en pressemelding.

Norsk luftfart har som mål at sektoren skal være fossilfri innen 2050. Økt produksjon og innfasing av bærekraftig flydrivstoff vil være avgjørende for å nå dette målet. Norsk industri er godt posisjonert for å produsere bærekraftig flydrivstoff med god klimanytte og Norge vil være avhengig av luftfart også i lavutslippssamfunnet. Men prisgapet mellom konvensjonelt og bærekraftig flydrivstoff er stort, og flyselskapene opererer i et marked med tøff priskonkurranse.

SAS, Norwegian, Widerøe, NHO Luftfart, LO og Avinor står sammen bak rapporten om hvordan vi kan realisere de mulighetene som ligger i bærekraftig flydrivstoff. Både for luftfarten og for norsk industri i form av produksjon og arbeidsplasser.

Flybransjen er en fremtidsrettet bransje

– Med FNs seneste klimarapport som bakteppe bør ingen lenger være i tvil om at det haster. I et land som Norge er det ingen som ser for seg at vi kan sikre bosetning, beholde og utvikle arbeidsplasser og utnytte de naturgitte fordelene vi har som eksportnasjon uten en velfungerende luftfart, sier administrerende direktør i Widerøe og styreleder i NHO Luftfart, Stein Nilsen.

Videre sier Nilsen at luftfarten er en fremtidsrettet bransje, og at eksisterende infrastruktur langt på vei også kan benyttes i fremtiden. Han mener derimot det bransjen må finne nye løsninger for å nå målet om en fossilfri norsk luftfart innen 2050, og bærekraftig flydrivstoff som kan brukes allerede i dag er en viktig del av denne løsningen.

Norsk luftfart la i oktober 2020 fram «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, Rapport 4» der bransjen for første gang presenterte et veikart mot fossilfri luftfart i 2050. Utgangspunktet er Paris-avtalens målsettinger som i praksis betyr at verden i 2050 må være et tilnærmet nullutslippssamfunn. Målet innebærer at det på flygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.

Målet om fossilfri luftfart i 2050 er innen rekkevidde

Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, sier de i over ti år har jobbet aktivt sammen med flyselskapene og bransjen for å redusere disse utslippene.

Han forteller at Norge har vært tidlig ute med begynnende innfasing av bærekraftig flydrivstoff. I januar 2016 ble for eksempel Oslo lufthavn første internasjonale lufthavn i verden hvor man kunne tanke bærekraftig flydrivstoff.

Foss er derfor positiv til fremtiden.

– Det er mulig å nå målet om fossilfri luftfart i 2050. Flyselskapene har engasjert seg og satt seg ambisiøse mål. Bærekraftig drivstoff er en løsning som kan brukes nå, i eksisterende flyflåte, Det er også en stor fordel at bærekraftig flydrivstoff kan benytte eksisterende forsyningsinfrastruktur for transport og lagring av drivstoff. Løsningen er viktig på kort sikt, men trengs også på lengre sikt, spesielt på langdistanse-flygninger. Bærekraftig flydrivstoff står derfor helt sentralt for å nå bransjens mål om fossilfri norsk luftfart i 2050. Avinors oppgave er å tilrettelegge infrastrukturen for innfasing av bærekraftig flydrivstoff, sier Avinor-sjefen.

Inviterer til tett samarbeid mellom bransjen og myndighetene

Norsk luftfart er selvfinansierende og har over tid hatt lav lønnsomhet. Koronakrisen har svekket flyselskapenes økonomi ytterligere. Innfasing av bærekraftig flydrivstoff medfører vesentlig økte kostnader. For at flyselskapene skal ha finansiell evne til grønn omstilling, er det viktig med tiltak som får ned prisgapet mot fossilt drivstoff og ikke er konkurransevridende i favør av utenlandske selskaper.

Norge vil være avhengig av luftfart også i lavutslippssamfunnet, og kan ta en ledende rolle i innfasingen av bærekraftig flydrivstoff framover. Norsk industri er godt posisjonert for å produsere bærekraftig drivstoff med god klimanytte. Mange ser til Norge for inspirasjon når det gjelder omstilling av luftfarten – i dette ligger det muligheter for klimaeffekt langt ut over Norges grenser.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Thorbjørn Lothe, sier luftfarten er en sektor med en høy merkostnad for klimatiltak og få alternativer til dagens fossile drivstoff. Samtidig er bransjen direkte eksponert for internasjonal priskonkurranse, legger han til.

For at Norge skal kunne ta en ledende rolle i omstillingen av luftfarten også framover, mener Lothe det er behov for å tenke nytt om rammebetingelser og å etablere et tettere samarbeid mellom sektoren og myndighetene.

Ifølge Lothe er utfordringen nå å øke produksjonen og redusere prisgapet mellom fossilt og bærekraftig flydrivstoff.

Virkemidlene som foreslås i rapporten inkluderer å etablere en fondsløsning som også ivaretar flyselskapenes økonomi, ulike insentiver blant annet gjennom Enova, en rolle for offentlig sektor som tidlig kunde gjennom FOT-ruter, offentlige tjenestereiser og frivillig innblanding, et klart regelverk for regnskap og dokumentasjon av klimaeffekter ved bruk av bærekraftig drivstoff, og etablering av en Luftfart 21-prosess som kan sikre kunnskapsbasert og bred forankring av en realistisk, kostnadseffektiv og forutsigbar vei mot fossilfri luftfart i 2050.

Annonse
Annonse
Annonse