– Den største svakheten vi ser er den svært korte søknadsperioden, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

 

Frykter for kortslutning av strømstøtteordningen

Publisert: 11. november 2022 kl 10.03
Oppdatert: 11. november 2022 kl 10.03

For å hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode, har regjeringen lagt frem en pakke som blant annet inneholder ny energitilskuddsordning. Ordningen som skal administreres av Enova, anslås å kunne hjelpe omlag 20.000 bedrifter.

– Den største svakheten vi ser er den svært korte søknadsperioden – fra andre halvdel av november til endelig søknadsfrist 9. desember i år. I tillegg er vi bekymret over at det foreslås omfattende krav til kontrollhandlinger, som vil bli tidkrevende å ivareta, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

– Den foreslåtte søknadsfristen innebærer at det på søknadstidspunktet foreligger faktura kun for oktober. Grunnlaget for november avhenger av hvor raskt energiselskapene sender ut faktura og når søknad sendes inn, mens man i desember kun vil basere seg på anslag. Søknadsfristen bør være et stykke ut i 2023, da også fakturagrunnlaget fra energiselskapene vil foreligge.

I verste fall vil behovet for bekreftelse av søknaden innenfor den korte søknadsfristen medføre at mange foretak ikke rekker å søke. Dette er ikke forsvarlige premisser, sier Regnskap Norge-direktøren.

Omfattende kontrollhandlinger

– På samme måte som for de tidligere kompensasjonsordningene, legges det opp til at autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknader. Bekreftelsene skal bygge på definerte kontrollhandlinger. Mens søkere i de tidligere ordningene kunne få dekket opp mot 15.000 kroner knyttet til honorar for kontroll og bekreftelse av søknadene, foreslås det nå kun å dekke 5000 kroner, forteller Aale-Hansen:

– For små bedrifter i økonomiske vanskeligheter som følge av økte strømkostnader, er det stor forskjell mellom å få dekket 5000 kroner, i stedet for 15.000 kroner. Dersom kontrollhandlingene på toppen av dette blir for omfattende, slik det nå kan se ut til, vil terskelen for å benytte denne ordningen bli høy. Det bør derfor gis klare føringer til Enova om at omfanget av kontrollhandlinger må holdes på et moderat nivå.

Annonse

Fakta:

Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn. Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører energikartlegging, kan søke om og motta tilskudd. Tilskuddet vil øke dersom bedriften også gjennomfører energitiltak som er relatert til virksomheten og som inngår i energikartleggingen. Strømkomponenten beregnes utfra differansen mellom den faktiske strømprisen per kWh, som bedriftene har stått overfor og en terskelverdi på 70 øre.

 

Ledige stillinger – reiseliv