Annonse
Foto: Color Line/Øivind Haug

Passasjerskip svært hardt rammet av coronatiltak

De inngripende restriksjonene som ble innført i desember gjør situasjonen svært krevende for passasjerskipene og deres ansatte. Tirsdag deltok Rederiforbundet i møte med næringsministeren for å diskutere status i coronahåndteringen og etterlyste bedre tilpasning av tiltakene, slik at det er mulig å opprettholde driften og holde flere folk i arbeid.

Restriksjonene som ble innført i desember har gjort det tilnærmet umulig for passasjerskipene å drive som normalt. Skjenkestoppen har hatt den største negative virkningen for driften, sammen med kontaktreduserende tiltak

- I dag er flere skip tatt ut av drift og omlag 1000 ansatte er permittert. Samtidig er kompensasjons- og lønnsstøtteordningene lite dekkende for store arbeidsgivere, blant annet på grunn av makstaket for utbetaling. Kravet om ingen permitterte for å motta lønnsstøtte er også svært vanskelig for rederier som er organisert i flere selskaper, og sjøfolk og landansatte i hele konsernet ses under ett, sier Harald Solberg administrerende direktør i Rederiforbundet

Han sier skjenkestoppen i praksis er en nedstenging av denne delen av reiselivet. 

- Mange av sjøfolkene er nå permittert for tredje gang. Med en annen innretning av lønnsstøtteordningen kunne vi trolig unngått disse permitteringene, sier Solberg.

Uholdbar situasjon

Passasjerskipsrederiene nådde makstaket for kompensasjon allerede før sommeren 2021. Når det samlede makstaket kun økes med 20 millioner kroner, samtidig som det skal gjelde for hele støtteordningens levetid, er det i realiteten ingen kompensasjon å hente for passasjerskipene.

- Når regjeringen kommuniserer at kommuner og helseforetak skal få dekket alle sine coronarelaterte kostnader, samtidig som det forventes at private bedrifter skal bære milliardtap på egen bok, er det en urimelig ubalanse i kompensasjonsordningene. Slik ordningen er innrettet faller også nystartede selskaper utenfor. Det rammer nystartede virksomheter hardt, sier Solberg

Rederiforbundet la derfor frem følgende forventninger til statsråden:

Behov for rask oppmyking i reglene for skjenkestopp, eventuelt at det åpnes for bruk av coronapass på en måte som gjør at man kan åpne virksomhet forsvarlig.

Kompensasjonsordningene og lønnsstøtteordningen må innrettes slik at de i praksis også kan brukes av rederiene.

Behov for også å kunne bruke Statens Obligasjonsfond for finansiering av bedrifter i obligasjonsmarkedet.

Tidligere og tydeligere avklaringer av detaljer i tiltak og støtteordninger.

Ta i bruk næringslivets kapasitet for å få fortgang i vaksinetempo.

Annonse
Annonse
Annonse