Annonse

Regjeringen vil kutte 51 millioner i markedsføringen av norge

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 med et kutt på 51,5 millioner kroner til reiselivssatsingen i Innovasjon Norge. Regjeringen legger til grunn at reiselivet i stor grad er digitalisert og at det er naturlig å jobbe med reiseliv på andre måter enn tidligere. I 2019 var det samlede reiselivsbudsjettet på 231 millioner kroner, i forslaget til statsbudsjett for 2020 bevilger regjeringen 180 millioner kroner til markedsføring av Norge.

Regjeringen ønsker at Innovasjon Norge skal legge mer vekt på produktutvikling enn generell markedsføring. Samtidig peker Nærings- og fiskeridepartementet på at aktører innenfor reiselivsnæringen kan gjøre bruk av generelle ordninger i Innovasjon Norge.

- Dette vil få følger for Innovasjon Norge og for hvordan vårt reiselivsoppdrag løses. Vi skal sette oss sammen med departementet og diskutere dette allerede på torsdag, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. – Vi vet ikke hva konsekvensene blir, men at det får klare følger er det ingen tvil om. Budsjettet foreslår en endring av oppdraget, fra et profileringsoppdrag til et reiselivsoppdrag. Vi vet ikke hva dette innebærer, men vi skal møte Nærings- og fiskeridepartementet for å se på hva endringene betyr. Sammen med næringen har Innovasjon Norge utviklet strategien for norsk reiseliv Hele Norge – Hele året. Det er viktigere enn noen gang, og den fortsetter vi å jobbe etter. Sammen med næringen skal vi fortsette å jobbe mot et helårlig reiseliv, og strategisk profilering vil være en del av det, understreker Bente Bratland Holm.
- Reiselivsnæringen er en viktig eksportnæring for Norge, og spesielt viktig for distriktene. Den er en stor og fremtidsrettet næring som skaper mange arbeidsplasser. Innovasjon Norge har totalt sett opprettholdt et høyt budsjett og de rammene vil også norske reiselivsbedrifter nyte godt av, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

NHO Reiseliv – et forhastet kutt

– I Granavolden-plattformen signaliserte regjeringen at den ville styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål, og en samlet politikerstand var enige om å satse på flere helårsarbeidsplasser og nye destinasjoner, eller «hele Norge, hele året», som slagordet heter. Dette kuttet er det motsatte av det regjeringen har lovet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dette er et forhastet kutt basert på et faglig grunnlag som er svært tynt. Vi hadde forventet økte midler, ikke mindre, i en tid der norsk reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser over hele landet. Reiselivet har over 175.000 ansatte – et resultat av blant annet økt profilering mot det utenlandske markedet. Det er hard konkurranse om internasjonale gjester, og dette vil svekke vår posisjon, sier Krohn Devold.

Heller ikke i neste års statsbudsjett gir regjeringen en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller, noe som ble lovet i stortingsmeldingen om reiseliv i 2017.  I 2018 og 2019 ble saken omtalt i statsbudsjettet, og mangelen på rabatt ble forklart med at man var i dialog med ESA om lovligheten rundt verdsettelsesrabatten. I 2020-budsjettet er ikke saken nevnt.
Bevilgningen til bredbåndsutbygging øker med 50 millioner, til 256 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen vil i 2020 videreutvikle ordningen «Nasjonale turiststier», og har som mål å autorisere flere stier i løpet av året. Fra og med 2020 vil det bli gitt et årlig grunntilskudd på 300.000 kroner til stiene som er autoriserte.

Norsk Reiseliv: Skuffende budsjett

- Det er overraskende at regjeringen legger opp til å kutte hele 51,5 millioner kroner i midlene til internasjonal profilering og reiselivsmarkedsføring i Innovasjon Norge. Internasjonal forskning viser at en krone brukt på profilering gir en gevinst på 30 kroner i kroner i økt omsetning. Skal Norge lykkes i å ta del i den globale veksten i reiselivet er derfor disse profileringsmidlene svært viktige sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

- Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta. Dersom dette skal lykkes og vi skal sikre vekst i reiselivet også utenfor høysesong, må de offentlige bevilgningene til profilering og markedsføring styrkes, ikke reduseres. I Granavolden-plattformen presiserer regjeringen tydelig at reiseliv er en av næringene med vekstmuligheter, som Norge skal satse på og at merkevarebyggingen av Norge som reisemål skal styrkes. Norsk Reiseliv hadde derfor positive forventninger til Statsbudsjettet for 2020. Forventningene ser dessverre ikke ut til å være innfridd sier Per-Arne Tuftin.

- Stortinget og regjeringen har i de senere år lagt tilrette for at reiselivet skal lykkes, både via stortingsmeldingen om reiseliv og regjeringens nylig fremlagte strategi for kultur og reiseliv. En styrket internasjonal profilering og markedsføring vil i større grad kunne målrette sin innsats mot helårs turisme og mer betalingsvillige turister.

Det er rom for vekst i reiselivet i Norge. Vi trenger turister som legger igjen penger i reiselivsnæringen i hele landet gjennom hele året. For at vi skal få disse attraktive eksportinntektene, trenger vi å øke den internasjonale profileringen av Norge som reisemål. Det regjeringen nå gjør blir derfor helt feil. Det fremlagte budsjettet har omfattende satsing på kulturell infrastruktur og vi kommer til å være et attraktivt reisemål i årene som kommer, men da må vi samtidig fortelle verden om Norge som reisemål og norske reiselivsopplevelser. Vi vil jobbe for at Stortinget kan justere dette kuttet avslutter Tuftin.

 

Annonse
Annonse
Annonse